จิตอาสาพัฒนา อ.เบตง จว.ยะลา

                 วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น.   ศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา (ศอ.จอส.อ.เบตง)  ภายใต้การอำนวยการของพันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง ข้าราชการพลเรือน ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาและทำคทำความสะอาดมัสยิดมัสลีฮาตุดดีน และอาคารตาดีกาชุมชนอัยเยอร์เวง  และปรับภูมิทัศน์ มีผู้ร่วมกิจกรรมพัฒนาทั้งสิ้น 50 คนรับภูมิทัศน์   ผลการปฏิบัติ:เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวบ้านมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม