จิตอาสาพระราชทานร่วมกับชาวกำแพงเพชร สานพลังจิตอาสาพัฒนาคลองชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่

       เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายมานพ นิ่มทับทิม นายอำเภอทรายทองวัฒนา/ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอ มอบหมายให้ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาพระราชทาน ในพื้นที่หมู่ที่ 1, 2, 3, 12, 13, 15 ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา ร่วมกับ ตำบลวังบัว อำเภอคลองขลุง และตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาลำคลอง 1R-MC จากตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร ถึง ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา

       เพื่อกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ใช้น้ำในพื้นที่ตำบลทุ่งทราย อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีจิตอาสาและประชาชน เข้าร่วมจำนวน 350 คน ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด