ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” อบรมให้ความรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อม ฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และสร้างความเข้มแข็งจิตอาสาภาคประชาชน

     เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2565 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน 12 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นางศิริลักษณ์ เหมาะพิชัย นายอำเภออินทร์บุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภออินทร์บุรี พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ ทองเอื้อ พัฒนาการอำเภออินทร์บุรี และเจ้าหน้าที่ ติดตามเยี่ยมชมและให้กำลังใจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลทับยา เพื่อขับเคลื่อนโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วย “บวร” ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ 2 พัฒนาขยายแนวคิดครัวเรือนพัฒนาระดับหมู่บ้าน (อำเภออินทร์บุรี 105 หมู่บ้าน) โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม และสร้างทางรอดในสังคมไทย 3 ด้าน ได้แก่ 1) การสร้างความมั่นคงทางอาหาร เช่น ปลูกพืชผักสวนครัว/สมุนไพร/ไม้ผล 2) การสร้างสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน เช่น ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม/อนุรักษ์ดิน น้ำ และ 3) การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เช่น ภัยทางออนไลน์/โทรศัพท์/สื่อต่าง ๆ สำหรับกิจกรรมเป็นการถ่ายทอดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เป็นรูปธรรม 

     การขับเคลื่อนจิตอาสาภาคประชาชน กำหนดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้าน เป็นประจำและต่อเนื่อง/แนะนำอาชีพทางเลือก/วิธีการลดรายจ่ายในครัวเรือน/ การถนอมอาหาร ทำไข่เค็ม ทำน้ำยาล้างจาน และหาช่องทางการตลาด เป็นต้น ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว เป็นไปตามโครงการสำคัญของกรมการปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (10 Flagships to DOPA All Smart 2022 ส่วนที่ 1 E-DOPA Heart) และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด