ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช พยาบาลวิชาชีพ และจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ จัดกิจกรรมออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะเข้าถึงโรงพยาบาลยาก

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์จรัสพงษ์ สุขกรี สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ และพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ออกฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ป่วยติดเตียงซึ่งประชาชนกลุ่มนี้จะเข้าถึงโรงพยาบาลยาก เนื่องจากไม่สามารถเดินทางมารับวัคซีนได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้กลุ่มดังกล่าว ได้รับวัคซีนได้ครอบคลุมทั่วถึง ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงและความรุนแรงต่อการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การปฏิบัติวันนี้เป็นในพื้นที่ อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช