รวมพลังจิตอาสาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “โคกหนองนาอารยะเกษตร ทอดผ้าป่าพันธ์ุไม้ เอามื้อสามัคคี”

     เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จิตอาสา 904 ได้ร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต 3 สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่าน กำนันตำบลโคกว่าน ผู้ใหญ่บ้านหนองหมี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมี ผู้นำชุมชน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กลุ่มนักเรียน “คบลูกรัชดาสร้างบ้าน” นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจตะเวนชายแดน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “โคกหนองนาอารยะเกษตร ทอดผ้าป่าพันธ์ุไม้ เอามื้อสามัคคี” เสริมความรู้โคกหนองนา ปลูกป่า 5 ระดับ และขุดคลองไส้ไก่ ห่มดิน ณ โรงเรียนบ้านหนองหมี ตำบลโคกว่าน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย
     1. ให้ความรู้เรื่องโคกหนองนาอารยะเกษตรกับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหมี โดยครูบุญล้อมและคณะ โดยมีคณะครูและนักเรียนโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก กลุ่มนัก
      เรียน “คบลูกรัชดาสร้างบ้าน” เป็นพี่เลี้ยง
     2. กิจกรรม “ห่มดิน ทอดผ้าป่าพันธ์ุไม้ เอามื้อสามัคคี”
     3. ปลูกต้นไม้
     4. ปล่อยพันธุ์ปลา

     ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 500 คน และผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด