ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน เร่ง มท.สำรวจช่วยชาวบ้านระดับตำบล-หมู่บ้าน ถูกคำสั่ง/ประกาศปิดพื้นที่ รับมือโควิด-19

ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน เร่ง มท.สำรวจช่วยชาวบ้านระดับตำบล-หมู่บ้าน ถูกคำสั่ง/ประกาศปิดพื้นที่ รับมือโควิด-19

         ศูนย์จิตอาสาพระราชทาน เร่งมหาดไทยสำรวจช่วยประชาชนที่กระทบโควิด-19 รอบพระราชวัง-พระตำหนักในพื้นที่ 5 จังหวัด-โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ 18 จังหวัด พร้อมรับข้อมูลเตรียมแจกจ่ายถุงยังชีพผู้ได้รับความเดือดร้อนทั่วประเทศ จากคำสั่ง-ประกาศ ปิดพื้นที่ในระดับอำเภอ-ตำบล-หมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

         วันนี้ (20 เม.ย.) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย ลงนามในคำสั่งด่วนที่สุด ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ให้สำรวจข้อมูลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19

         ทั้งนี้ ภายหลังที่ประชุมติดตามงานของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอส.พระราชทาน) ประจำสัปดาห์ (17 เม.ย. 2563) ณ ศอญ.จอส.พระราชทาน ซึ่งมี พล.ร.อ.ปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เป็นประธาน ได้รับมอบหมายให้ประสานการดำเนินการ

          สำรวจความต้องการของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ ที่มีความประสงค์ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาซีพ และการจ้างงานใน “โครงการฟาร์มตัวอย่าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ 18 จังหวัด

          สำรวจข้อมูลประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพระราชวัง/พระตำหนักในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (พระราชวังบางปะอิน) จังหวัดเชียงใหม่ (พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์) จังหวัดสกลนคร (พระตำหนักภูพานราชนิเวศน์) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (พระราชวังไกลกังวล) และจังหวัดนราธิวาส (พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจาก เพื่อจะได้จัดเตรียมการแจกจ่ายอาหาร และถุงยังซีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

          รวมทั้งสำรวจข้อมูลผู้ใด้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่จังหวัดที่มีคำสั่ง/ประกาศปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราว (ระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้าน) สำหรับการแจกจ่ายถุงยังชีพต่อไป โดยในการดำเนินการข้างต้นให้จังหวัดประสานงานร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 1-ภาค 4 อีกทางหนึ่ง

           ในการนี้ กระทรวงมหาดไทยจึงขอให้จังหวัดสำรวจข้อมูลประชาชนในพื้นที่เบ้าหมายดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด โดยรายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ภายในวันที่ 20 เม.ย. 2563 เวลา 12.00 น.

          วันเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยยังมีหนังสือถึงหน่วยงานในสังกัดระดับกรม พิจารณาออกมาตรการนโยบายช่วยเหลือเยียวยาคนพิการในช่วงวิกฤตโควิด-19 เพื่อรวบรวมส่งถึงคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบายช่วยเหลือต่อไป

ที่มา :: www.mgronline.com