ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

      เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดสระบุรี โดยนายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี นางสาวสลิลรัตน์ พงษ์พานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า และเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 บริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกสามหลั่น หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ในพื้นที่ จำนวน 50 ไร่ ชนิดพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ พะยูง สมอพิเภก แคนา ประดู่ป่า พะยอม กาญจนิการ์ และขี้เหล็ก รวมทั้งมอบกล้าไม้ให้กับปลัดจังหวัดสระบุรี เพื่อส่งมอบต่อให้นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ผู้แทนป่าชุมชนจังหวัดสระบุรี ประธานเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดสระบุรี และผู้แทนเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธาน
     ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจ ที่ได้สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
     ทั้งนี้ ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมกิจกรรม และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา