ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ วัดปทุม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

     เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดแพร่ จัดกิจกรรมจิตอาสารณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในวันอานันทมหิดล ณ วัดปทุม หมู่ที่ 2 ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่/ผอ.ศอ.จอส.จว.แพร่ เป็นประธาน และมีนายสุรพล วงศ์สุขพิศาล ปลัดจังหวัดแพร่, หัวหน้าส่วนราชการ, นายอำเภอเมืองแพร่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรม

      ซึ่งประกอบด้วยการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความเชื่อมั่นแก่พี่น้องประชาชนให้เข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมทั้งแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค, เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ให้แก่ กลุ่มเปราะบาง ผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่ตำบลเหมืองหม้อ และตำบลใกล้เคียง ในการนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด