ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์โรคระบาดติดเชื้อไวรัสโควิด -19

     เมื่อวันที่  12 กันยายน 2564 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี  จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์”มีแล้วแบ่งปัน” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าประชาชนช่วงสถานการณ์โรคโควิด  โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี /หัวหน้าจิตอาสา904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายมนตรา พรมสินธุ ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์ นายอำเภอบ้านนาสาร  นายวิจารณ์  จุนทวิจิตร นายอำเภอพนม บูรณาการร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและชุดห่วงใยใส่ใจ ต้านภัยโควิด 19 สำหรับช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) จำนวน 900 ชุด ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
     ทั้งนี้นายวิชวุทย์  จินโต ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนร่วมกันปฎิบัติตามมาตราการในการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดและร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและสร้างการรับรู้ให้ประชาชนอย่างทั่วถึง สำหรับ อุปกรณ์ที่ได้รับการสนับสนุน ได้แก่ ข้าวกล่อง อาหาร คาวหวาน ขนม ผลไม้ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง หน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์  โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกภาคส่วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจตลอดไป