หน่วยราชการในพระองค์ ให้ความสำคัญในการฝึกระเบียบแถวเพื่อสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงสร้างเสริมร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

Play Video about หน่วยราชการในพระองค์ ให้ความสำคัญในการฝึกระเบียบแถวเพื่อสร้างระเบียบวินัย ความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงสร้างเสริมร่างกายให้มีสุขภาพแข็งแรง

Jitarsa InformationOther