นายศุภชัย ภู่งาม

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่   ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด    ๔ มิถุนายน ๒๔๘๘

คุณวุฒิ

 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (๒๕๐๙)
 • เนติบัณฑิต (๒๕๑๓)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๙ (๒๕๓๙)

 นามภริยา      

 • พลตรีหญิง กาญจนาวดี ภู่งาม (ถึงแก่อนิจกรรม)

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • รองประธานมูลนิธิเพชรรัตน – สุวัทนา
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๙)
 • ประธานศาลฎีกา (๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค ๓ (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๙)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๒)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)