นายเกษม จันทร์แก้ว

นายเกษม จันทร์แก้ว

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
วัน เดือน ปีเกิด ๒๓ เมษายน ๒๔๘๑

คุณวุฒิ

 • วนศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • M.S. (Watershed Management) Colorado State University
 • Ph.D. (Hydrology) University of Washington
 • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยนเรศวร

 นามภริยา      

 • นางฉลวย จันทร์แก้ว (ถึงแก่กรรม)

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม ประจำสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา
 • ผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
  มูลนิธิชัยพัฒนา
 • กรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ปรึกษานายกรัฐมนตรี (พลเอก เปรม ติณสูลานนท์) (๕ มีนาคม ๒๕๒๓ – ๑๔ เมษายน ๒๕๒๔)
 • อธิบดีกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๕ กันยายน ๒๕๓๑ – ๒๖ ตุลาคม ๒๕๓๑)
 • รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๓๑ – ๒๕๓๒)
 • นายกสภาสถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ (๒๕๔๒ – ๒๕๖๐)
 • นายกสภาสถาบันราชภัฏกำแพงเพชร (๒๕๔๗ – ๒๕๕๙)
 • นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๙)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๔๐)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๕)
 • ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ (๒๕๖๔)
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา (๒๕๓๖)