นายเกษม วัฒนชัย

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด ๒๘  เมษายน  ๒๔๘๔

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๑๐)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยชิคาโก (๒๕๑๕)
 • วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาโรคหัวใจและหลอดเลือด มหาวิทยาลัยชิคาโก (๒๕๑๗)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๓๖ (๒๕๓๖)

 นามภริยา      

 • คุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารและเลขาธิการมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
 • ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
 • กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
 • ประธานกรรมการโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
 • นายกกรรมการอำนวยการวชิราวุธวิทยาลัย

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • องคมนตรีในรัชกาลที่ ๙ (๒๕๔๔ – ๒๕๕๙)
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (๒๕๔๔)
 • ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย (๒๕๓๗ – ๒๕๓๙)
 • อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (๒๕๓๒ – ๒๕๓๕)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • ปฐมจุลจอมเกล้า (๒๕๕๐)
 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๓๙)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๓๗)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)