พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี  ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่  ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
วัน เดือน ปีเกิด    ๒๐ ตุลาคม ๒๕๐๐

คุณวุฒิ

 • วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๗ (๒๕๒๓)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ ๖๖ (๒๕๓๑)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ ๒๔ (๒๕๕๔)

นามภริยา

 • นางเบญจวรรณ สิทธิสาท

ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)
 • สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๘ – ๒๕๕๙)
 • ผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๙)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๖)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)