พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

องคมนตรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี   ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๙
เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่     ๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙
วัน เดือน ปีเกิด  ๒๑  มิถุนายน  ๒๔๙๘

คุณวุฒิ

 • โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่นที่ ๒๖ (๒๕๒๒)
 • โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (๒๕๓๑)
 • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๔๑)
 • วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ ๕๑ (๒๕๕๑)

นามภริยา      

 • นางพจณี คุ้มฉายา

 ตำแหน่งอื่นที่สำคัญในปัจจุบัน

 • กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล
 • กรรมการโครงการกองทุนการศึกษา

ตำแหน่งที่สำคัญในอดีต

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (๒๕๕๗ – ๒๕๕๙)
 • รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด (๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)
 • แม่ทัพภาคที่ ๑ (๒๕๕๕ – ๒๕๕๖)
 • ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ (๒๕๕๐ – ๒๕๕๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์สูงสุดที่ได้รับ

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (๒๕๕๗)
 • มหาวชิรมงกุฎ (๒๕๕๕)
 • เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๑๐ ชั้นที่ ๓ (๒๕๖๒)