คำกราบทูลรายงาน ของ นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูลรายงาน(๑) 

ของ 
นายจรัลธาดา กรรณสูต 
ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง 
ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี 
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
เสด็จแทนพระองค์มาทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ 
ด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน 
ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัลธาดา กรรณสูต ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการ 
หลวง ในนามคณะกรรมการจัดประชุมงานวิชาการนานาชาติ ด้านการพัฒนาเกษตร 
ที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมูลนิธิโครงการหลวง บุคลากรของมูลนิธิโครงการหลวง และ 
ผู้มีเกียรติที่มาอยู่ณ ที่นี้ รู้สึกปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงเปิด “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการพัฒนาเกษตร 
ที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงานโครงการหลวง” 
ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันนี้ 


ในวาระที่มูลนิธิโครงการหลวงครบรอบการดำเนินงานเป็นระยะเวลากว่า ๕๐ ปี
ในพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้เป็นที่ทราบกันดีว่า การดำเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


643

ได้สร้างประโยชน์มากมาย ทั้งต่อประชาชนชาวเขา ชาวไทย และนานาประเทศ เพื่อเป็น 
การเฉลิมฉลองในวาระสำคัญนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจึงได้จัดงานประชุมวิชาการ 
นานาชาติด้านการพัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานการสืบสาน รักษา 
และต่อยอดงานโครงการหลวง ขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช 
๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ ได้แก่ 

๑) เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานโครงการหลวง 
ให้เป็นแบบอย่างการพัฒนาพื้นที่สูง อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

๒) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระบรม 
ราโชบายในการสืบสาน รักษา และต่อยอด งานโครงการหลวง เพื่อสร้าง 
สุขแก่ปวงประชา 

๓) เพื่อเผยแพร่ผลสำเร็จจากการดำเนินงานด้านพัฒนาพื้นที่สูงของมูลนิธิ
โครงการหลวง ตลอดระยะเวลา ๕๐ ปี ให้เป็นที่ประจักษ์ ในการ 
แก้ปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความยากจน ความหิวโหย รวมทั้ง 
ความเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมบนที่สูง ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนา 
อย่างยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ 

๔) เพื่อแสดงผลการขยายผลองค์ความรู้การพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการ 
หลวง โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ที่น้อมนำ 
แนวทางของโครงการหลวงไปขยายผลในพื้นที่สูงอื่น ๆ ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 

๕) เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่าง 
ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากองค์การระหว่าง 
ประเทศ และประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมการประชุม อันจะนำไปสู่แนวทาง 
การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภูมิภาคและของโลก 


การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติฯ ในครั้งนี้ เป็นการนำเสนอผลความสำเร็จ 
ด้านการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวง ตลอดระยะเวลา 
๕๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม 
นาถบพิตร พระราชทานโครงการหลวง เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาทางเลือกบนพื้นที่สูง 
อย่างยั่งยืนแบบองค์รวมอย่างครบวงจร ซึ่งถือเป็นรูปแบบการปฏิบัติงานที่ดี ในการแก้ไข 


644

ปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความยากจนของชุมชนบนพื้นที่สูงของประเทศไทย ตลอดจน 
เตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และสภาวะ 
ความเสียหายของทรัพยากรธรรมชาติและยังได้เผยแพร่ขยายองค์ความรู้และ 
ประสบการณ์ไปสู่ประเทศ และองค์กรอื่นทั้งภายในและต่างประเทศอย่างกว้างขวาง 
ยิ่งขึ้น โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจากองค์การภายใน 
ประเทศ และระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้แทนจากประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมการประชุม 
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ในการพัฒนา 
พื้นที่สูง เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืนแก่พื้นที่สูง 
อื่นๆ ของประเทศไทยและนานาชาติ ที่มีปัญหาด้านการปลูกพืชเสพติด และการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนเพื่อจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชาเพื่อการ 
พัฒนาที่สูงอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต 


ผลจากการประชุมทั้งหมดนี้ มูลนิธิโครงการหลวงจะนำไปเสนอและเผยแพร่
ในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดของสหประชาชาติ หรือ CND สมัยที่ ๖๓ 
ซึ่งจะจัดขึ้น ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ในพุทธศักราช ๒๕๖๓ อันจะนำ 
ไปสู่แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นที่สูงของภูมิภาคและของโลกต่อไป 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตพระราชทานพระดำรัส เปิดงาน “การประชุมวิชาการนานาชาติด้านการ 
พัฒนาเกษตรที่สูงอย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานสืบสาน รักษา และต่อยอดงาน 
โครงการหลวง” ทอดพระเนตรวีดิทัศน์ รับฟังการบรรยายพิเศษ และพระราชทาน 
ของที่ระลึกแก่ผู้บรรยายพิเศษ เพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


645