คำกราบทูลรายงาน ของ ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบทูลรายงาน(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน 
นายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วันจันทร์ที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ ในนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ พนักงาน บัณฑิต 
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มีความ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ 
มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันนี้นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณและสิริมงคล 
แก่ข้าพระพุทธเจ้าและสถาบันการศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเบิก ศาสตราจารย์สมบัติ
ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กราบทูลรายงานกิจการของ 
มหาวิทยาลัย กราบทูลเบิกรองอธิการบดีและคณบดี กราบทูลรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา 
ผู้ได้รับเหรียญรางวัลเกียรตินิยม ผู้ได้รับโล่รางวัลศึกษิต ผู้ได้รับโล่กิตติการ ผู้ได้รับ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


516

โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์ดีเด่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร หลังจากนั้น 
ขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ปวงข้าพระพุทธเจ้าสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


517