คำกราบทูล ของ นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายการุณ สกุลประดิษฐ์ 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ 
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ สนามศุภชลาศัย กรีฑาสถานแห่งชาติ 
วันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
พร้อมด้วยกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาทุกเหล่า 
ทุกประเภท สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ พร้อมทั้งผู้ที่เข้าเฝ้าอยู่ ณ ที่นี้ ต่างรู้สึก 
ปลื้มปีติ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จทรงเป็นประธานใน 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ประจำปี ๒๕๖๒ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง 


ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกราบทูลรายงานการดำเนินงานกิจการลูกเสือ 
ในรอบปีที่ผ่านมาโดยสังเขป ดังนี้ 


การดำเนินงานกิจการลูกเสือ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้ดำเนินงานให้เป็น 
ไปตามพระราชบัญญัติลูกเสือ ข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ นโยบายของคณะลูกเสือ 
แห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการ เพื่อ 
ปลูกฝัง ฝึกฝนอบรม และพัฒนาเยาวชนของชาติให้มีคุณภาพ ยึดมั่นในอุดมการณ์ของ 
ลูกเสือ ให้มีความรัก ความศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จัก 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


303

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันเป็นคุณสมบัติพื้นฐานที่สาคัญในการ 
ส่งเสริมให้เยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ซึ่งการดำเนินงาน 
กิจการลูกเสือในรอบปีที่ผ่านมาสำเร็จลุล่วง เพราะได้รับความร่วมมือจากสถานศึกษา
ทุกระดับทั่วราชอาณาจักร และได้รับการสนับสนุนจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
เป็นอย่างดียิ่ง 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต 
เบิก นายวีระกุล อรัณยะนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลเบิก 
ลูกเสือ เนตรนารี และบุคลากรทางการลูกเสือ เข้าเฝ้ารับพระราชทานเหรียญลูกเสือ 
สรรเสริญ ประจำปี ๒๕๖๒ นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานลูกเสือ 
แห่งชาติ นำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ และเบิกลูกเสือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 
จำนวน ๖๐๐ คน แสดง “โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุด เทิดไท้องค์ราชัน” ตามลำดับ 
ต่อจากนั้น ขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารกิจการลูกเสือ 
และเพื่อความเป็นสิริสวัสด์ิพิพัฒนมงคลแก่เหล่าบรรดาลูกเสือทั้งปวง และพสกนิกร 
ชาวไทยสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


304