คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม 2562

วันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยว แก่ นายสุทธิพงษ์ สุริยะ และพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป 
ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
แก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


477