คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
วิศวกรรมทรัพยากรนํ้า แก่ รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล พระราชทาน 
เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ ศาสตราจารย์บุญเรียง ขจรศิลป์ และ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้
กราบทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็น 
สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


480