คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันจันทร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
พืชไร่ แก่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ทางทะเล แก่ รองศาสตราจารย์วันทนา อยู่สุข และพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป 
ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล 
แก่บัณฑิตและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


484