คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ 
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วันอาทิตย์ที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ พอสังเขป ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการสถาปนาโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๔๘๖ และได้ปรับเปลี่ยนเป็น 
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๘ ในปีนี้
เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นปีที่ ๗๕ จนถึง 
ปัจจุบันมีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๖๙,๖๗๑ คน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เปิดสอนวิชาขั้นดุษฎี
บัณฑิต มหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต และปริญญาบัณฑิต ในบัณฑิตวิทยาลัย 
และคณะต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๕๖๑ หลักสูตร มีนิสิตทุกระดับ จำนวน 
๖๕,๘๙๖ คน มีอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ อีก ๑๐,๓๔๕ คน 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

298

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ และงานวิจัยที่ได้รับการ 
สั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน มุ่งเน้นการสร้างเสริม และการพัฒนาศักยภาพ 
ของนิสิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในยุคสังคม 
ไร้พรมแดน รวมถึงการเสริมสร้างทางด้านทักษะภาษาและการปฏิบัติงานเฉพาะ 
บุคคล ประการสำคัญ คือ การมุ่งเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม เป็นสิ่งที่จะ 
ทำให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่า “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มุ่งสร้างศาสตร์แห่ง 
แผ่นดิน เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ” 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น 
จำนวน ๖ คน มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ๒๖๓ คน ปริญญาโท 
๒,๒๔๗ คน ปริญญาตรี ๑๒,๗๑๔ คน รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 
ทั้งสิ้น ๑๕,๒๒๔ คน 

บัดนี้ ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร แก่ 
นายลักษณ์ วจนานวัช ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพัฒนา 
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร แก่ รองศาสตราจารย์สมบัติ ขอทวีวัฒนา และ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้
กราบทูลต่อไป ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์
พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


299