คำกราบทูล ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา 
ในพิธีพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือแก่ครูอาวุโส 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


เกล้ากระหม่อม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ศึกษาธิการ ประธานกรรมการคุรุสภา พร้อมด้วยคณะกรรมการคุรุสภา คณะกรรมการ 
มาตรฐานวิชาชีพ และคณะกรรมการมูลนิธิช่วยครูอาวุโส ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๖๐ รู้สึกสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อม ให้ฝ่าพระบาทเสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระบรมราชวโรกาส 
ให้เกล้ากระหม่อมและคณะเข้าเฝ้าใต้ฝ่าพระบาท ในวันนี้ 


ในโอกาสมหามงคล เกล้ากระหม่อมขอถวายพระพรชัยมงคล ขออัญเชิญ 
คุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พร้อมทั้งอานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช 
โปรดดลบันดาลอภิบาลรักษา ขอจงทรงเกษมสำราญ เจริญพระชันษายิ่งยืนนาน 
เป็นมิ่งขวัญของปวงเกล้ากระหม่อมทั้งหลายตลอดจนพสกนิกรชาวไทยสืบไป และ 
ขอรับประทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกล้ากระหม่อมทั้งหลาย พร้อมทั้ง 
ขอประทานอนุญาตเบิก นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ เลขาธิการคุรุสภา เพื่อกราบทูล 
เบิกครูอาวุโสประจำปี ๒๕๖๐ จังหวัดปัตตานี ถึงจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนทั้งสิ้น 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


419

๑,๖๑๔ คน เข้าเฝ้า ฯ รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และ 
เงินช่วยเหลือ รายละเอียดดังนี้ 


- รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือ 
จำนวน ๖ คน 


- รับประทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ และประกาศนียบัตร จำนวน ๑,๖๐๘ คน 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 


420