คำกราบทูล ของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ในโอกาสนำนักเรียน นักศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา 
เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทานรางวัล 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต 
วันเสาร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพระพุทธเจ้า นำนักเรียน นักศึกษาที่มี
ความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น และผู้แทนสถานศึกษาที่จัดการศึกษามีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ เข้าเฝ้าใต้ฝ่าพระบาทแทนพระองค์ 
ในวันนี้ 


การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลตามระเบียบ 
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๖ กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมาถึงปีนี้
เป็นปีที่ ๕๕ แล้ว ได้แบ่งรางวัลออกเป็น ๒ ประเภท คือ รางวัลประเภทนักเรียน 
นักศึกษา และรางวัลประเภทสถานศึกษา 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


529

รางวัลประเภทนักเรียน นักศึกษา ประกอบด้วย ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตร 
วิชาชีพชั้นสูง การศึกษาวิชาชีพ และอุดมศึกษา โดยคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา 
ที่มีความประพฤติดี มีผลการเรียนดีเด่น จากสถานศึกษาทุกระดับทั่วประเทศ ในปีนี้
มีนักเรียน นักศึกษา ที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๑๙๗ คน 


รางวัลประเภทสถานศึกษา ประกอบด้วยระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และการศึกษาวิชาชีพ โดยคัดเลือกจากสถานศึกษาทุกระดับ 
ที่จัดการศึกษามีคุณภาพ ได้มาตรฐานดีเด่น ของแต่ละปีการศึกษาทั่วประเทศ ในปีนี้
มีสถานศึกษาที่สมควรได้รับรางวัล จำนวน ๑๐๗ แห่ง และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัล 
พระราชทานติดต่อกัน ๓ ครั้ง ภายใน ๑๐ ปี จำนวน ๑๑ แห่ง


ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ นายประเสริฐ 
บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กราบทูลเบิกนักเรียน นักศึกษา และนายอำนาจ 
วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เบิกผู้แทนสถานศึกษา 
เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ และขอพระราชทาน 
พระราโชวาท เพื่อเป็นสิริมงคล 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


530