คำกราบทูล ของ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายบุญรักษ์ ยอดเพชร 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
จากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

เกล้ากระหม่อม นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วยข้าราชการ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน 
ในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ฯ ที่มาเฝ้าฝ่าพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ต่างปลื้มปีติยินดี และสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมให้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ ในพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ 
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันนี้ 

เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตกราบทูลความเป็นมาของกลุ่มโรงเรียน 
ในพระราชูปถัมภ์ฯ พอสังเขปดังนี้ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

71
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นความสำคัญของการศึกษา โดยเริ่มก่อตั้งโรงเรียน 
อนุราชประสิทธิ์ ซึ่งเดิมคือโรงเรียนอนุบาลทหารมหาดเล็กราชวัลลภ อยู่ใน 
พระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และเมื่อ 
วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๓๔ ทรงมีพระราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยย่อ “ม.ว.ก.” 
เป็นสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน เปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ สำหรับโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง เป็นโรงเรียนที่ได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามในวโรกาสที่ทรงมี
พระชนมายุครบ ๔๒ พรรษา โดยจังหวัดระยองและกระทรวงศึกษาธิการ ได้น้อมเกล้า 
น้อมกระหม่อมถวายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาระยอง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๗ 
ต่อมาทรงตระหนักถึงเยาวชนในถิ่นทุรกันดารที่ยังด้อยโอกาสในการศึกษา จึงทรงก่อตั้ง 
โรงเรียนมัธยมศึกษาในถิ่นทุรกันดารอีกจำนวน ๖ แห่ง และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์
ได้แก่ 

๑. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๑ นครพนม จังหวัดนครพนม 
๒. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๒ กำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 
๓. โรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา ๓ สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
๔. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
๕. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๒ สงขลา จังหวัดสงขลา 
๖. โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 

และทรงขยายการสนับสนุนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้นโดยทรงรับโรงเรียนไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ 
พร้อมพระราชทานนามว่า โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ทำการเปิดสอนทั้งระดับประถม 
ศึกษาและระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๖ แห่ง ดังนี้ 

๑. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๒. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๓. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 
๔. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดสมุทรสงคราม 

72
๕. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัดปทุมธานี 
๖. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ จังหวัด สมุทรสาคร 

สำหรับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียน 
ที่ทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 

ปัจจุบันโรงเรียนในกลุ่มพระราชูปถัมภ์ มีจำนวน ๑๕ โรงเรียน ตั้งอยู่ใน 
๑๓ จังหวัด ในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักเรียนที่สำเร็จ 
การศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๑,๒๐๗ คน 

บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตเบิก 
ผู้แทนโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ ฯ เพื่อกราบทูลเบิกนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด 
ของแต่ละโรงเรียน เข้ารับประทานประกาศนียบัตร กราบทูลเบิกผู้แทนนักเรียนที่สำเร็จ 
การศึกษาเข้าเฝ้ากราบทูลลาไปศึกษาต่อ พร้อมทั้งขอประทานพระโอวาท เพื่อความเป็น 
สิริมงคล และเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียนทุกคนสืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 

73