คำกราบทูล ของ นายวิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

วันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายวิษณุ เครืองาม 
นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันการพลศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
วันพุธที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม นายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบัณฑิต 
ที่ได้มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ 
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่า 
พระบาทเสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ครั้งนี้ นับเป็นสิริมงคล และเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
พระอนุญาตเบิก นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
กราบทูลถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในลำดับต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


332