คำกราบทูล ของ นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 – 2561 (ครั้งที่ 41) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายอำนวย ยศสุข 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ (ครั้งที่ ๔๑) 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้มีเกียรติที่ได้มา 
ชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทน 
พระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
๒๕๖๑ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม 
หาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก 
นายวีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กราบทูลถวายรายงาน 
กิจการของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


297