คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561

วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันเสาร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติปริญญา 
กิตติมศักดิ์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับ 
ปริญญากิตติมศักดิ์ จำนวน ๑ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ คือ 
รองศาสตราจารย์ คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

234