คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เบิกผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการพิจารณาอนุมัติ
ปริญญากิตติมศักดิ์ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ และขอพระราชทานพระวโรกาสเบิก 
ผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จำ๒ ราย เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรกิตติมศักดิ
ตามลำดับ ดังนี้ 

๑. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ 
แพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

๒. Dr. Petra Chaloupkov. 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อน 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


397