คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561

วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ 
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกอาจารย์ดีเด่นกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์ เข้ารับ 
พระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๑ ราย คือศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอำไพวรรณ 
จวนสัมฤทธิ์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี 

และในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้ได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช 
๒๕๖๑ เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์อัจฉรา เพ็งหนู คณะทรัพยากรธรรมชาติ 
อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

239
๒. รองศาสตราจารย์พฤทธิกร สมิตไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างด้านกิจการนักศึกษา 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

240