คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เบิกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เบิกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันเสาร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทาน 
โล่เกียรติยศ จำนวน ๓ ราย ดังนี้ 
๑. รองศาสตราจารย์สุกัญญา เธียรวิวัฒน์ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน 
๒. อาจารย์โอปอร์ ชัยสง่าพงษ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันต์ ไชยเสน คณะการบริการและการท่องเที่ยว 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการเรียนการสอน 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


394