คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เบิกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
เบิกอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันอาทิตย์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างดีเด่นของ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ เข้ารับพระราชทาน 
โล่เกียรติยศ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ 

๑. รองศาสตราจารย์กิตติกร นิลมานัต คณะพยาบาลศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านการวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๒. รองศาสตราจารย์สมชาย ชูโฉม คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ตัวอย่างดีเด่นด้านบริการวิชาการ 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


398