คำกราบทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานกิจการมหาวิทยาลัย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานกิจการมหาวิทยาลัย 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
วันศุกร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๐ นับเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอย่างยิ่ง และ 
ยังเป็นพระกรุณาธิคุณแก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 
นักศึกษาและบุคลากรโดยทั่วกัน ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์จรัส สุวรรณเวลา 
นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รู้สึกสำนึก 
ในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ 

ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานกราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในรอบปีที่ผ่านมา ตามภารกิจต่างๆ สรุปได้ ดังนี้ 

ด้านการผลิตบัณฑิต ได้จัดการเรียนการสอน หลักสูตรต่าง ๆ รวม 
๓๔๙ หลักสูตร เป็นหลักสูตรปริญญาตรี ๑๕๔ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร 
และปริญญาโทหรือเทียบเท่า ๑๒๐ หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 

225
๒ หลักสูตร และระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ๗๓ หลักสูตร มีนักศึกษา 
๔๐,๖๐๗ คน คณาจารย์ ๒,๕๗๒ คน และบุคลากรอื่น ๆ ๘,๖๓๕ คน 

ด้านการวิจัย เป็นมหาวิทยาลัยฐานความรู้บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม และหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยพัฒนาและสร้างผลงานด้านการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
เพื่อมุ่งสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัยเพื่อนวัตกรรม” ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย 
และสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัล ตีพิมพ์ เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติหลายรางวัล 
อาทิ รางวัลระดับนานาชาติจากงาน Seoul International Invention Fair ๒๐๑๗ 
รางวัล Gold Medal Award จากผลงานผลิตภัณฑ์เม็ดฟองฟู่ของการสกัด 
เคอร์คูมินอยด์ในรูปแบบที่เพิ่มการละลายนํ้า (Hisol Curcuminoids Effervescent 
Tablets) เป็นต้น 

ด้านการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นศูนย์กลางการให้
บริการทางวิชาการแก่ชุมชน เพื่อสนองความต้องการของท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ 
และชุมชน อันนำไปสู่การชี้นำสังคมทางปัญญา การพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมให้เข้มแข็ง และมหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ที่ให้บริการ 
รักษาพยาบาลดูแลผู้ป่วยในภาคใต้ และโรงพยาบาลทันตกรรมที่มีความเชี่ยวชาญ 
เฉพาะโรคในช่องปากแห่งเดียวในภาคใต้ 

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินงานด้านอนุรักษ์ พัฒนา ถ่ายทอด 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นภาคใต้และของชาติ ได้จัดทำแผนและแนวทาง 
การพัฒนาด้านกายภาพเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อธำรงรักษาและเสริมสร้าง 
คุณค่าแห่งวัฒนธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ และทำนุบำรุงวัฒนธรรม 
ให้แก่นักศึกษาและประชาชน 

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา และมีสิทธิ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน ๙,๒๕๕ คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอก 
จำนวน ๑๒๕ คน ปริญญาโท จำนวน ๖๙๑ คน และปริญญาตรี จำนวน 
๘,๔๓๙ คน สำหรับปีนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีมติเป็นเอกฉันท์
ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
ปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า 
ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และได้มีมติอนุมัติปริญญา 
กิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๔ ราย 

226
บัดนี้ถึงเวลาอันอุดมมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทาน 
พระวโรกาสให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาศิลปกรรม 
ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ พร้อมฉลองพระองค์ครุยวิทยฐานะ แด่ใต้ฝ่าพระบาท 
และต่อจากนั้นขอพระราชทานกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 
โปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ อาจารย์ตัวอย่าง และ 
พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตามรายงานที่อธิการบดี
รองอธิการบดี คณบดี และรองคณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป และขอ 
พระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิต นักศึกษา คณาจารย์ 
ข้าราชการและผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้สืบไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 

227