คำกราบทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2560 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ 
เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัย 
จุฬาภรณ์ พร้อมด้วยกรรมการสภาราชวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน 
นักศึกษาของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และแขกผู้มีเกียรติที่ได้มาชุมนุมเฝ้าฝ่าพระบาท 
อยู่ ณ ที่นี้ มีความปลื้มปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงปฏิบัติพระราช 
กรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กราบทูลเบิกผู้สำเร็จ 
การศึกษา เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรตามลำดับ เสร็จแล้วขอพระราชทาน 
พระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่ผู้ได้รับพระราชทานสืบไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) 
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


311