คำกราบทูล ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา 2556 – 2560 ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562

วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562
คำกราบทูล(๑) 

ของ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ 
อธิการบดีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ 
ณ อาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
วันจันทร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมศักดิ์ รุจิรวัฒน์ อธิการบดี
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รู้สึกสำนึกในพระกรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อม และมีความปีติยินดีเป็นล้นพ้น ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จมาทรงปฏิบัติพระ 
กรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ในวันนี้ นับเป็นสิริมงคลแก่สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตลอดจนคณะกรรมการประจำสถาบัน คณะผู้บริหาร คณาจารย์
พนักงาน บัณฑิต นักศึกษา และผู้ร่วมพิธีโดยทั่วกัน

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานกิจการของสถาบัน 
บัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสังเขป ดังนี้ 
สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้รับการจัดตั้งเป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เพื่อ 
เฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


312

อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงเจริญพระชันษาครบ 
๔๘ พรรษา เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘ โดยเป็นสถาบันเฉพาะทางที่เน้นการ 
จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามพระปณิธานในการพัฒนากำลังคน 
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ได้เริ่มรับนักศึกษาตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ปัจจุบันนับเป็นการเริ่มต้นทศวรรษที่สอง พระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณา 
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สถาบันจึงได้เปลี่ยนสถานภาพจากสถาบัน 
อุดมศึกษาเอกชนเป็นหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อเป็นสถาบันการวิจัย และจัด 
การศึกษาชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุข 
โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ และ 
ผลิตบุคลากรในระดับสูง อีกทั้งเป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและ 
ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่าง 
ประเทศ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์เป็นส่วนงานหนึ่งใน 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คณาจารย์ของสถาบันประกอบด้วยนักวิจัยของสถาบันวิจัย 
จุฬาภรณ์และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอันมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ เช่น 
มหาวิทยาลัยอาร์ฮุส มหาวิทยาลัยดาร์ตมัธ สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ 
คณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก และมหาวิทยาลัยอูเทร็ค เป็นต้น 


สถาบันเปิดรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับปริญญาโท และ 
ระดับปริญญาเอก ในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ สาขาเคมีชีวภาพ และสาขา 
พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม รวม ๘ หลักสูตร ปัจจุบันในปีการศึกษา ๒๕๖๑ มีนักศึกษา 
ทุกชั้นปีรวม ๑๒๗ คน เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ ๑๑ คน สถาบันได้ดำเนินงาน 
จนเป็นที่รู้จักในวงการวิชาการ นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นบัณฑิตของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐที่มีชื่อเสียง และมีผลการศึกษาในระดับดีและดีมาก จึงนับได้ว่าสถาบันประสบ 
ความสำเร็จและก้าวหน้ามาเป็นลำดับ ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ 
มีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวนทั้งสิ้น ๕๐ คน แบ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาใน 
ระดับปริญญาโทจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน และระดับปริญญาเอกจำนวนทั้งสิ้น ๒๕ คน 


313 

บัดนี้ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน 
กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาท พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในสาขา 
ต่าง ๆ และขอพระราชทานพระโอวาท เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและ 
ผู้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตามลำดับ 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


314