คำกราบทูล ของ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าเฝ้า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ แทนพระองค์ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2559

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา
ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
นำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ เจ้าหน้าที่
และนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าเฝ้า
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
แทนพระองค์
ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร
วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อม พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา ประธานคณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในนามคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ฯ
และคณะนักกีฬาทีมชาติไทย
มีความปลื้มปีติยินดี
และรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้ฝ่าพระบาท เสด็จออกแทนพระองค์ ประทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการโอลิมปิค
แห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
เจ้าหน้าที่
และนักกีฬา
เข้าเฝ้ารับประทาน
พระโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคล
ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีช
เกมส์ ครั้งที่ ๕ ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

439

เกล้ากระหม่อมขอประทานกราบทูลรายงานถึงความเป็นมาในการเดินทาง
ไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ ๕ ดังนี้

ประเทศไทยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีช
เกมส์
ครั้งที่

ให้จัดส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬา
เอเชียนบีชเกมส์
ครั้งที่


เมืองดานัง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ระหว่าง
วันที่
๒๔
กันยายน
-๓
ตุลาคม
๒๕๕๙
คณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ในฐานะผู้รับผิดชอบในการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติไทย
และส่งนักกีฬาทีมชาติไทย
ไปร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ
เพื่อเป็นการพัฒนาการกีฬาของประเทศไทย
เชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศ
ได้ดำเนินการคัดเลือกนักกีฬา
ทีมชาติไทย
และเจ้าหน้าที่
เพื่อไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
ครั้งที่

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย
นักกีฬาชาย
๑๖๑
คน
นักกีฬาหญิง
๑๓๒
คน
เจ้าหน้าที่ต่าง

๑๔๙
คน

รวมทั้งสิ้น ๔๔๒ คน ทำการแข่งขันรวมทั้งสิ้น ๒๐ ชนิดกีฬา

โอกาสนี้
ขอประทานพระอนุญาต
นำคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬา เข้าเฝ้ารับประทานพระโอวาท เพื่อเป็น
สิริมงคล
ในโอกาสที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์
ครั้งที่

ณ เมืองดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

440