คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2559

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันอังคารที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายจงรัก
วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชา
เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
แก่
ศาสตราจารย์วิทย์
ธารชลานุกิจ
ปริญญาวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต
แก่
นายสรรค์สนธิ
บุณโยทยาน
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะจะได้กราบทูลต่อไป
ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทานพระโอวาทเพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

537