คำกราบทูล ของ นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วันจันทร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า
นายจงรัก
วัชรินทร์รัตน์
รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
ขอพระราชทานพระวโรกาสกราบทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๘ พอสังเขป ดังนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้รับการสถาปนาโดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่

กุมภาพันธ์
พุทธศักราช
๒๔๘๖
และได้ปรับเปลี่ยนเป็น
มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
เมื่อวันที่
๑๘
กรกฎาคม
พุทธศักราช
๒๕๕๘
ในปีนี้
เป็นปีที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการจัดการศึกษามาเป็นปีที่
๗๓
จนถึง
ปัจจุบัน มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น ๒๕๓,๘๐๕ คน

ในปีการศึกษา
๒๕๕๘
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้เปิดสอนวิชาขั้นดุษฎี
บัณฑิต
มหาบัณฑิต
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
และปริญญาบัณฑิต
ในบัณฑิตวิทยาลัย
และคณะต่าง

รวมทั้งสิ้นจำนวน
๕๔๔
หลักสูตร
มีนิสิตทุกระดับ
จำนวน
๗๔,๙๐๐ คน มีอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อื่น

อีก ๑๐,๓๘๐ คน

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

533

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นแหล่งรวบรวมความรู้และงานวิจัย
ที่ได้รับ
การสั่งสมมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานาน
มุ่งเน้นการสร้างเสริม
และการพัฒนา
ศักยภาพของนิสิตให้เป็นพลเมืองที่ดีของสังคม
สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขใน
ยุคสังคมไร้พรมแดน
รวมถึงการเสริมสร้างทางด้านทักษะภาษาและการปฏิบัติงาน
เฉพาะบุคคล
ประการสำคัญคือ
การมุ่งเน้นทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นสิ่งที่จะ
ทำให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ
ซึ่งสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่า
“มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มุ่งสร้างศาสตร์แห่งแผ่นดิน
เพื่อความกินดีอยู่ดีของชาติ”

ปีการศึกษา
๒๕๕๘
สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อนุมัติปริญญาดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์
และปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์
แก่ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่น
จำนวน

คน
มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
๒๕๗
คน
ปริญญาโท
๒,๖๗๖
คน
ปริญญาตรี
๑๑,๓๐๕
คน
รวมบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนทั้งสิ้น
๑๔,๒๓๘ คน

บัดนี้
ถึงเวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์แล้ว
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระอนุญาตกราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาททรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวนศาสตร์
แก่
นายอำพล
เสนาณรงค์
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมเกษตร
แก่
ศาสตราจารย์วิฑูรย์
ปริญญาวิวัฒน์กุล
ปริญญา
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
แก่
รองศาสตราจารย์ยืน
ภู่วรวรรณ
และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ตามรายงานที่คณบดีแต่ละคณะ
จะได้กราบทูลต่อไป
ต่อจากนั้น
ข้าพระพุทธเจ้าขอ
พระราชทานพระโอวาท
เพื่อเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่บัณฑิตและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

534