คำกราบทูล ของ นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในโอกาสที่นำาคณะครูและนักเรียน โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561

วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายบัญชร จันทร์ดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ในโอกาสที่นำาคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เข้าเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึกและเหรียญกระดานชนวน 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง 
วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ 

กราบทูลทราบฝ่าพระบาท 

เกล้ากระหม่อม นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร. 
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง 
และครู และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรม 
ราชูปถัมภ์ และนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ มีความสำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 
ให้ฝ่าพระบาทเสด็จออกแทนพระองค์ ประทานพระวโรกาสให้ปวงเกล้ากระหม่อม 
เข้าเฝ้ารับประทานเครื่องหมายที่ระลึก เหรียญกระดานชนวน และทูลถวายเงินเพื่อ 
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันนี้ 

เกล้ากระหม่อมขอประทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการดำเนินงานของ 
โรงเรียนโดยสังเขป ดังนี้ 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


78

ในปีการศึกษา ๒๕๖๐ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
มีนักเรียนจำนวน ๙๙๓ คน ข้าราชการครู จำนวน ๘๓ คน นักเรียนที่จบหลักสูตร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑๔๔ คน โรงเรียนพัฒนางานวิชาการ ส่งเสริมให้
นักเรียนได้เรียนเสริมความรู้ตามความถนัดความสนใจ เพื่อการศึกษาต่อ และการฝึก 
ทักษะอาชีพ พัฒนาด้านดนตรี และกีฬา อบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้นักเรียนมี
ศักยภาพ และความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมให้ก้าวหน้าทั้งใน 
ปัจจุบันและอนาคต 

ในโอกาสนี้ เกล้ากระหม่อม ขอประทานพระอนุญาตเบิกผู้เข้ารับเครื่องหมาย 
ที่ระลึกตามลำดับ ดังนี้ 

๑. ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลา ๒๐ ปีได้แก่นายจะเด็จ ทองคำ
นายศิริศักดิ์ สาสะ นายประสาร มีปาน นางสุชาดา ยิ่งเจริญ และนางภาวิดา
บุตรเนียม 

๒. ครูปฏิบัติงานในโรงเรียนเป็นเวลา ๑๐ ปี ได้แก่ นางสุบัญ สมบูรณ์พร 
นางมณทิชา สุพรรณคำ และนางวชิราพร รัตน์วิจิตต์เวช 

พร้อมนี้ ขอประทานพระอนุญาตเบิกนักเรียนที่จบหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ ๖ จำนวน ๑๔๔ คน เข้ารับประทานเหรียญกระดานชนวน และขอประทาน 
พระอนุญาต ให้นักเรียนกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ กับขอรับประทานพระโอวาท เพื่อเป็น 
สิริมงคลแก่ปวงเกล้ากระหม่อม สืบต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด 


79