คำกราบทูล ของ นายวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 – 2557 ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559

วันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑) ของ นายวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันอังคารที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ เครืองาม นายกสภาสถาบันการพลศึกษา มีความ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อม ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทนพระองค์ ในการ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการพลศึกษา อีกวาระหนึ่ง

ในวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลที่ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จพระดำเนินพระราชทาน ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของสถาบันการพลศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ ในวันนี้ ยังความปลาบปลื้มปีติ แก่สถาบันการพลศึกษา กระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬา ตลอดถึงคณะกรรมการสภาสถาบันการพลศึกษา กรรมการ สภาวิชาการ กรรมการวิทยาเขต คณาจารย์ ข้าราชการ และบัณฑิตที่เข้าเฝ้าชื่นชม พระบารมี อยู่ ณ ที่นี้ นับเป็นสิริมงคลและเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

66

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลอุดมฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน พระอนุญาตเบิก นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีสถาบันการพลศึกษา กราบทูล รายงานกิจการของสถาบันการพลศึกษาในลำดับต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

67