คำกราบทูล ของ นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 (ครั้งที่ 40) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
คำกราบทูล(๑) 

ของ 
นายอำนวย ยศสุข 
นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐) 
ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 
วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท 
ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ พร้อมด้วย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้มีเกียรติ
ที่ได้มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาทเสด็จแทน 
พระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ -
๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๔๐) ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ 
ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ 


บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ กราบทูลถวายรายงาน 
กิจการของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป 


ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


40