คำกราบทูล ของ นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 (ครั้งที่ 38) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑) ของ นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๘) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา และผู้มีเกียรติ ที่ได้มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาท เสด็จแทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครั้งนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาต เบิก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้
กราบทูล ถวายรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

45