คำกราบทูล ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 – 2558 (ครั้งที่ 38) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559

วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑) ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รายงานกิจการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๓๘) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอพระราชทานพระวโรกาสกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัย และจำนวนผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เพื่อทรงทราบฝ่าพระบาทโดยสังเขป ดังนี้

ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๘ มหาวิทยา ลัยแม่โจ้ได้เปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ๖๐ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จำนวน ๒๘ หลักสูตร ระดับปริญญาเอก จำนวน ๑๒ หลักสูตร นักศึกษา มีจำนวน ๒๐,๑๑๒ คน มีบุคลากรทั้งหมด ๑,๘๐๖ คน ในจำนวนนี้ปฏิบัติหน้าที่ อาจารย์ประจำ จำนวน ๖๘๓ คน

ด้านการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ส่งเสริมการทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานวิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางการเกษตรในระดับนานาชาติ ดังจะ เห็นได้จากตัวอย่างผลงานวิจัย อาทิ การใช้สารสกัดจากเปลือกทับทิมในอุตสาหกรรม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

46

อาหาร ข้าวเหนียวหอมต้นเตี้ยไม่ไวต่อช่วงแสงสายพันธุ์แม่โจ้ ๒ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับการพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์พืชผักเพื่อระบบเกษตรอินทรีย์ การศึกษาการ ทำงานของยีนทนร้อนเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ทนทานอุณหภูมิสูง การปรับปรุงดิน เกษตรอินทรีย์โดยใช้วิธีทางชีวภาพ เพื่อเพิ่มคุณภาพข้าวหอมอินทรีย์ ความมั่นคง ด้านอาหารโปรตีนจากสัตว์นํ้าแก่ชาวเขาและการอนุรักษ์ปลาไทยพื้นเมืองระยะที่สอง ในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากสาหร่ายนํ้าจืด ระบบ ตรวจวัดสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมเพื่อการเกษตรในพื้นที่ห่างไกล
และการ พัฒนาการท่องเที่ยวตลาดนํ้าไทยในบริบทสวน พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและราชบุรี

ด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้ขยายความร่วมมือทาง วิชาการในระดับประเทศ ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ โดยมีการลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ๖๓ แห่ง กับองค์กรที่เป็นสมาชิกระหว่าง ประเทศ ๒ องค์กร นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมทางวิชาการ อาทิ โครงการฝึกอบรม นานาชาติ หลักสูตรเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เหมาะสม ในการรีไซเคิล ขยะเกษตร
และหลักสูตรปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการเกษตร

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม ถือเป็นภารกิจสำคัญของมหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชน อาทิ การแสดงฐานการเรียนรู้ โครงการและกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การฝึกอบรมด้านไม้ผลและพืชผัก การจัดโครงการคืนชีวิตแก่พืชผักและแปลงสาธิตทางการเกษตร

ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง อาทิ การจัดงานสืบสานผ้าไทย การแสดงกลองหลวงเพื่อเรียนรู้ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต การสืบสานวัฒนธรรมเกษตร ด้านการทำนาข้าว การแสดง อุทยานวัฒนธรรมเกษตรแม่โจ้และวัฒนธรรมเกษตรล้านนาในพื้นที่ ๓๕ ไร่ ภายใน มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ของชาติในเทศกาลสำคัญ
รวมทั้งด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ด้านกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยกำหนดค่านิยมหลัก โดยส่งเสริมให้ นักศึกษาทำงานด้วยจิตวิญญาณ สืบสานปณิธาน มุ่งสร้างความเป็นเลิศ
เชิดชู ความยุติธรรมและยึดมั่นในเกียรติภูมิของสถาบันและสังคม นอกจากนี้ ยังสนับสนุน กิจกรรมนักศึกษา อาทิ การเสวนา เรื่อง “วิถีชุมชน
วิถีมหาวิทยาลัยกับการสร้าง พลเมือง” การจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เกษตรและแหล่งนํ้า การส่งเสริมความรู้และ

47

ความเข้าใจในด้านเกษตรอินทรีย์ การปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การแสดงความคิดสร้างสรรค์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นเลิศ ด้านกีฬา

ด้วยเดชะพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อม ทำให้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย แม่โจ้เจริญก้าวหน้าด้วยดีมาโดยตลอด ในปีการศึกษา
๒๕๕๘ สามารถผลิตบัณฑิต ที่มีความรู้ความสามารถอันจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติ ในหลักสูตรต่างๆ ที่ เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันนี้ จำนวน ๓,๗๖๒ คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี จำนวน ๓,๖๒๔ คน ระดับปริญญาโท จำนวน ๑๑๔ คน และ ระดับปริญญาเอก
จำนวน ๒๔ คน

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมหามงคลฤกษ์ ท่ามกลางสันนิบาตแห่งผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ บัณฑิต และทุกท่านที่มาชุมนุมอยู่ ณ ที่นี้ ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระราชทาน กราบทูลเชิญใต้ฝ่าพระบาทพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโล่ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น ดังที่ รองอธิการบดีและคณบดีแต่ละคณะ จะได้กราบทูลตามลำดับสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

48