คำกราบทูล ของ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย
ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ขอประทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

เกล้ากระหม่อม พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ หน้าที่สภานายกสภาลูกเสือไทย
พร้อมด้วยลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ และ ผู้ที่เฝ้ารับเสด็จอยู่ ณ ที่นี้
ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฝ่าพระบาท
เสด็จเป็นประธาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ที่เวียนมาบรรจบครบรอบปีอีกวาระหนึ่ง

เกล้ากระหม่อมขอประทานกราบทูลว่า ในปีที่ผ่านมา สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ดำเนินงานจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชน เพื่อฝึกทักษะ ความมีระเบียบวินัยต่อตนเองและส่วนรวม
อันเป็นแนวทางที่จะฟื้นฟูพัฒนากิจการลูกเสือ ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ
ครั้งที่ ๒๐ ระหว่างวันที่ ๔ – ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

163

จังหวัดชลบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ และในปีนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็น
ถึงความสำคัญของกิจการลูกเสือ จึงได้จัดสรรงบประมาณจัดงานชุมนุมลูกเสือเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินีนาถ องค์อุปถัมภ์ของคณะลูกเสือ แห่งชาติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อคณะลูกเสือไทย
นอกจากการพัฒนาฟื้นฟูกิจการลูกเสือแล้ว กิจกรรมที่จัดทุกกิจกรรมยังสร้างความสมานฉันท์
และความเป็นปึกแผ่นมั่นคงในหมู่คณะ ทั้งนี้ เพราะได้รับความร่วมมือ จากกองลูกเสือในจังหวัดต่าง ๆ
องค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งคณะบุคคลที่มี จิตศรัทธาต่อกระบวนการลูกเสือเป็นอย่างดียิ่ง
การดำเนินกิจการลูกเสือจึงบรรลุผล ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ในวาระอันเป็นมิ่งมงคล เกล้ากระหม่อม พร้อมบรรดาลูกเสือ และบุคลากร
ทางการลูกเสือ ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย
พระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระมหามณีรัตนปฏิมากร
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล และพระสยามเทวาธิราช โปรดบันดาลดลให้พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์
ทรงพระเกษมสำราญ พระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ทรงมีพระราชปณิธานใดจงสัมฤทธิ์
สถิตเสถียรในมไหศวรรย์ราชสมบัติคู่แผ่นดิน ทรงเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของเหล่าลูกเสือ
และพสกนิกรชาวไทยตราบจิรัฐิติกาล

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นอุดมมงคลฤกษ์แล้ว เกล้ากระหม่อมขอประทาน พระอนุญาต เบิกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
กราบทูลเบิกลูกเสือ และ บุคลากรทางการลูกเสือ เข้าเฝ้า ฯ รับประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ และเบิก
เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กราบทูลนำกล่าวทบทวนคำปฏิญาณ ต่อจากนั้น ขอประทานพระโอวาท
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารงานลูกเสือ และเพื่อความเป็น สิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคล แก่เหล่าลูกเสือและพสกนิกรชาวไทยสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

164