คำกราบทูล ของ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ ประจำปีการศึกษา 2557 ณ ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา วันจันทร์ ที่ 3 ตุลาคม 2559

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์
พระราชทานพระวโรกาสให้นักเรียน ครู กรรมการ และศิษย์เก่า
โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรียนราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค และโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ
เข้าเฝ้ารับพระราชทานทุนเรียนดี รางวัล เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ณ ตำหนักทิพย์พิมาน จังหวัดนครราชสีมา
วันจันทร์ที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ในนามข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต คณะครู นักเรียน
โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนราชวินิต มัธยม โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียน
ราชวินิตบางเขน โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

493

และโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิ รู้สึกซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าพระบาท
เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทาน
โรงเรียนราชวินิต นำผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบ
ทุนพระราชทาน กรรมการบริหารทุนพระราชทาน กรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครู ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษา ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น นักเรียนที่เรียนดี นักเรียน
ที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย
และช่วยเหลืองานดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ เข้าเฝ้า ฯ รับพระราชทาน
ทุนการศึกษา รางวัล เข็ม และโล่เกียรติคุณ ในวันนี้

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระอนุญาตกราบทูลรายงานการบริหาร
ทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต สนองพระราชประสงค์ โดยสังเขปดังนี้

นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๑๑ ถือเป็นวันมหามงคลที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดอาคารเรียนโรงเรียนราชวินิต
และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสน
บาทถ้วน) เพื่อใช้ดอกผลเป็นทุนพระราชทานแก่นักเรียนที่เรียนดี ยอดเยี่ยม พระรา
ชทานพระบรมราชานุญาตให้มีผู้บริจาคโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนพระราชทาน
เพิ่มขึ้นในวันพระราชทานทุนตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้พระราชทานเงิน
โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย ที่กลุ่มโรงเรียนราชวินิตทูลเกล้าทูลกระหม่อม
ถวายรวม ๕ ปีการศึกษา เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
สมทบทุนพระราชทานด้วย และมีผู้โดยเสด็จพระราชกุศลเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ ปัจจุบันมี
ยอดเงินทั้งสิ้นจำนวน ๑๙,๖๗๒,๗๐๑.๐๓ บาท (สิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นสองพัน
เจ็ดร้อยหนึ่งบาทสามสตางค์)

คณะกรรมการบริหารทุนพระราชทานโรงเรียนราชวินิต ประกอบด้วยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกรรมการ นายขวัญแก้ว วัชโรทัย
รองเลขาธิการพระราชวัง ผู้แทนสำนักพระราชวัง ผู้แทนสำนักงานทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ ผู้แทนกรมราชองครักษ์ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต ผู้แทนสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนราชวินิต มัธยม ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต มัธยม เป็นกรรมการ

494

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ
และเหรัญญิก ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต เป็นกรรมการและเลขานุการ ได้ประชุม
และพิจารณาผู้สมควรได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จำนวน ๗ ประเภท คือ

-นักเรียนที่เรียนดี จำนวน ๓๘๑ คน เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานทุน

-นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร จำนวน ๖๔ คน
รับพระราชทานรางวัล

-นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย และช่วยเหลืองานดีเด่น จำนวน ๘๔ คน
รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณ

-ครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน ๒๘ คน กรรมการสมาคมผู้ปกครองผู้
ปฏิบัติงานดีเด่น จำนวน ๕๖ คน และศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน ๑๒ คน เข้าเฝ้า ฯ
รับพระราชทานโล่เกียรติคุณ

-ผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๓๖ คน เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสมทบทุน
พระราชทาน และผู้มีจิตศรัทธา จำนวน ๗ คน เข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน
โดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย

บัดนี้ ได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทาน
พระอนุญาตเบิก นายพะโยม ชิณวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินสมทบทุนพระราชทาน จำนวน ๓๖ ราย พร้อมขอ
พระราชทานพระอนุญาตเบิกผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต กราบทูลเบิกนักเรียน
ที่เรียนดี นักเรียนที่สอบได้คะแนนยอดเยี่ยม นักเรียนประพฤติดี ช่วยเหลืองาน
โรงเรียนดีเด่น ครู กรรมการฯ และศิษย์เก่าดีเด่น เข้ารับพระราชทานทุน รางวัล
เข็มเกียรติคุณ และโล่เกียรติคุณ และขอพระราชทานพระอนุญาตเบิก นายสุทธิชัย
เดชสุวรรณนิธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเท
พมหานคร เบิกผู้มีจิตศรัทธาเข้าเฝ้าถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลตามพระอัธยาศัย
จำนวน ๗ ราย ตามลำดับสืบไป

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

495