คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันพฤหัสบดี ที่ 29 กันยายน 2559

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์จุฑามาส
ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
เข้ารับพระราชทาน
โล่เกียรติยศ จำนวน ๓ ราย ดังนี้
๑.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ทันตแพทย์สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์
คณะทันตแพทยศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ
๒.
รองศาสตราจารย์นายแพทย์หัชชา ศรีปลั่ง คณะแพทยศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
๓.
รองศาสตราจารย์เบญจมาส เชียรศิลป์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อาจารย์ตัวอย่างด้านการวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

484

และในโอกาสนี้
ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกอาจารย์ดีเด่น
ของกองทุนเอกินเลาเกเซ่นอนุสรณ์
เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ
จำนวน

ราย
คือ
ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระศักดิ์
จงสู่วิวัฒน์วงศ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

485