คำกราบทูล ของ รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา วันศุกร์ ที่ 30 กันยายน 2559

วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559

คำกราบทูล (๑)

ของ
รองศาสตราจารย์จุฑามาส ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
เบิกอาจารย์ตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาท
ข้าพระพุทธเจ้า
รองศาสตราจารย์จุฑามาส
ศตสุข
รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา
ขอพระราชทานพระวโรกาสเบิกผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นอาจารย์ตัวอย่างของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประจำปีพุทธศักราช
๒๕๕๙
เข้ารับพระราชทาน
โล่เกียรติยศ จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศัย รุ่งวิชานิวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อาจารย์ตัวอย่างด้านบริการวิชาการ
๒.
รองศาสตราจารย์พงศธร อมรพิทักษ์สุข คณะวิทยาศาสตร์
อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

490