คำกราบบังคมทูล ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ 6 มกราคม 2559

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ.2559

คำกราบบังคมทูล(๑)ของ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร นายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ณ อาคารใหม่ สวนอัมพร วันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
นายก สภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในนามของสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษาและผู้ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทอยู่ ณ ที่นี้ รู้สึกปลื้มปีติและสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในวันนี้ ยังความปลาบปลื้มโสมนัสและเป็นสิริมงคล
แก่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน ข้าราชการ ผู้สำเร็จการศึกษาและนักศึกษาทุกคน

ด้วยสำนึกในพระราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถด้านการแพทย์และ การสาธารณสุข ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและใต้ฝ่าละอองพระบาททรงมุ่งบรรเทา
ความทุกข์ยากให้แก่ราษฎรทั่วพื้นแผ่นดินไทย โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก และเยาวชน ผู้ยากไร้ในชนบทด้วยการส่งเสริมสุขภาพอนามัย สร้างให้คนไทยทั้งปวง
มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความผาสุกร่มเย็น ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

(๑)
ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ

1

นวมินทราธิราชมีมติเป็นเอกฉันท์ ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาแพทยศาสตรดุษฎี
บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยพระราชกรณียกิจเป็นที่ประจักษ์ แก่มหาชนทั้งในและต่างประเทศได้ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่อาณาประชาราษฎร์เป็น
อย่างยิ่ง ดังจะเห็นได้ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่าง ๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็น
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ และแพทย์อาสาสมัครโดยเสด็จ พระราชดำเนินไปในขบวนเพื่อจะรักษาผู้ป่วยในทันที นอกจากนั้น ยังทรงริเริ่มโครงการ
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขหลายโครงการ เช่น โครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน โครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทาน โครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์
หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทาน โครงการศัลยแพทย์อาสา ราชวิทยาลัย ศัลยศาสตร์แห่งประเทศไทย โครงการแพทย์หู คอ จมูก และโรคภูมิแพ้พระราชทาน
โครงการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ เป็นอาทิ นอกจากนั้นยังทรงเป็นมิ่งขวัญ กำลังใจแก่ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย์และการสาธารณสุข พระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ล้นพ้น
จนสุดพรรณนา และขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตร ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจ
ด้านการพยาบาล การสาธารณสุขและการกุศลอย่างต่อเนื่องด้วยพระอุตสาหะ วิริยะและ เมตตาธรรม เป็นที่ประจักษ์แก่มหาชน ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
ทรงบริหารกิจการของสภากาชาดไทยให้มีความก้าวหน้ามั่นคง ทรงเป็นมิ่งขวัญกำลังใจ แก่ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการพยาบาลและการสาธารณสุข พระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จนสุดพรรณนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณ และเป็นสิริมงคล อันสูงยิ่งแก่วงการวิชาชีพ ด้านการแพทย์และการพยาบาลของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชสืบไป

บัดนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชานุญาตเบิกอธิการบดีมหาวิทยาลัย นวมินทราธิราช ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์ และกราบบังคมทูลรายงานกิจการของมหาวิทยาลัยต่อไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

2