คำกราบบังคมทูล ของ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2561
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย 
ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา
ในวันพืชมงคล 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ 
ระดับ ๑๐ ผู้แทนผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา สำนึกในพระมหา 
กรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมยัง 
โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันนี้ 

ในปี ๒๕๖๐ เป็นห้วงเวลาที่โครงการส่วนพระองค์ฯ ร่วมกับหน่วยงานที่
สนับสนุนได้จัดเตรียมการออกแบบเพื่อย้ายและก่อสร้างอาคารสถานที่ทำการใหม่ เริ่มจาก 
อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ 
บพิตร ซึ่งจะเป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้กิจกรรมของโครงการ 
ส่วนพระองค์ฯ ซึ่งถือเป็นการรักษาและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ยังมีอาคารของกลุ่มงานต่าง ๆ ได้แก่ อาคาร 
สำนักงานส่วนกลาง โรงโคนมสาธิตฯ ศูนย์รวมนม โรงงานของกลุ่มงานเกษตรแปรรูป 
งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิง และอาคารสนับสนุนต่าง ๆ ทั้งในส่วนโครงสร้างและ 
การออกแบบสายการผลิตและการจัดวางเครื่องจักรอุปกรณ์สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ 

(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


132

เพื่อเป็นการปรับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าในปัจจุบัน ซึ่ง 
ความคืบหน้าการเตรียมการทั้งหมดนี้จะมีแบบผังบริเวณและแบบจำลองโครงการ 
ส่วนพระองค์ฯ ในนิทรรศการเพื่อถวายทอดพระเนตร 

ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายวีดิทัศน์รายงานการดำเนินงานและงบการเงินของโครงการส่วนพระองค์ฯ ประจำปี
๒๕๖๐ อีกทั้งขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริม 
สหกรณ์ กราบบังคมทูลถวายรายงาน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทูลเกล้า 
ทูลกระหม่อมถวายหนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง ครูบัญชีดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑
พร้อมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย กับขอ 
พระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ฯ เฝ้าทูลละออง 
พระบาท รวม ๒๒ คน และขอพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
ข้าทูลละอองพระบาททั้งปวง 

ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญ 
เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมเหล่าเกษตรกรและครูบัญชีดีเด่น ทอดพระเนตรนิทรรศการ สืบสาน 
พระราชปณิธาน งานพระมหากษัตริย์เกษตร ในส่วนของโครงการส่วนพระองค์ฯ กรม 
ประมง และกรมอนามัย กิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
พระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และห้องนิทรรศการ 
ของกรมการข้าวต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


133