คำกราบบังคมทูล ของ นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ในวันพืชมงคล ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2562
คำกราบบังคมทูล(๑) 

ของ 
นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย 
ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
ในโอกาสเสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
ในวันพืชมงคล 
ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา 
วันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 


ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาท 


ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกอบกุล กาญจนาลัย ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ 
ระดับ ๑๐ ผู้แทนโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ขอพระราชทานกราบบังคมทูล 
ถวายรายงานความก้าวหน้าในการปรับย้ายอาคารใหม่ของโครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในช่วง 
ที่ผ่านมา ดังนี้ 


๑. โรงสีข้าวตัวอย่าง สวนจิตรลดา โดยมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ได้น้อมเกล้า 
น้อมกระหม่อมถวายอาคารพร้อมเครื่องจักรการผลิต อุปกรณ์เครื่องมือตรวจสอบ 
คุณภาพข้าว รวมถึงเครื่องใช้สำนักงานคิดเป็นมูลค่ารวม ๑๖๙,๐๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท 
(หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๑๐ 
กันยายน ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รวมเวลา ๒๓๒ วัน โรงสีข้าวตัวอย่าง 
สวนจิตรลดาแห่งใหม่นี้ มีกำลังการผลิต ๑๖ ตัน/วัน 


๒. โรงโคนม สวนจิตรลดา ซึ่งกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ขอพระราชทานน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายในวงเงิน ๕๐,๕๓๐,๓๒๐.๐๐ บาท 


(๑) ถ้อยคำและอักขรวิธีตรงตามต้นฉบับ 


269

(ห้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) เริ่มการก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ รวมเวลา ๒๙๘ วัน ซึ่งนอกจาก 
ตัวอาคารแล้ว กรมปศุสัตว์ยังได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคนมอีก ๑๐ ตัว 
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ มูลค่า ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) 
นอกจากนี้ยังมีบริษัทต่าง ๆ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายโคนมและเครื่องมืออุปกรณ์
การดูแลโคนมที่ทันสมัยเพื่อให้การจัดการฟาร์มมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยโรงโคนม 
แห่งใหม่นี้สามารถเลี้ยงโคนมได้ ๕๐ - ๖๐ ตัว 


ในโอกาสนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสทูลเกล้าทูลกระหม่อม 
ถวายรายงานการดำเนินงานและงบการเงินของโครงการส่วนพระองค์ ฯ ประจำปี ๒๕๖๑
อีกทั้งขอพระราชทานพระราชวโรกาสเบิกอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กราบบังคมทูลถวายรายงาน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
หนังสือรายงานผลการดำเนินงานเรื่อง “ครูบัญชีดีเด่นประจำปี ๒๕๖๑” กับขอ 
พระราชทานพระราชวโรกาสเบิกผู้สนับสนุนกิจการโครงการส่วนพระองค์ ฯ เฝ้าทูลละออง 
พระบาท รวม ๒๖ คน และขอพระราชทานพระราชดำรัส เพื่อความเป็นสิริมงคล 
แก่ข้าทูลละอองพระบาท ทั้งปวง 


ต่อจากนั้น ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตกราบบังคมทูลเชิญ 
เสด็จ ฯ ทรงเยี่ยมเหล่าเกษตรกรและครูบัญชีดีเด่น 


เสด็จ ฯ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นจารึกอาคารโรงสีข้าว สวนจิตรลดา 
และทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและการสีข้าว 


เสด็จ ฯ ทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมแผ่นจารึก โรงโคนม สวนจิตรลดาแห่งใหม่ 
พร้อมทอดพระเนตรนิทรรศการ และอาคารต่าง ๆ ของโรงโคนม 


เสด็จ ฯ ทอดพระเนตรกิจกรรมของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี และนิทรรศการ 
เรื่อง “เจริญตามรอยพระราชปณิธานสืบสานงานข้าวของพ่อ” ของกรมการข้าวต่อไป 


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 


270